(MORA) Bioresonantie-Therapie

(MORA) Bioresonantie-Therapie

Wat is Bioresonantie?

Het begrip ‘resonantie’ is u beslist al bekend. Het is afkomstig uit het Latijn en betekent ’terug klinken, weerklinken’, ook ‘meetrillen’. Wat klinkt terug, wat weerklinkt, wat trilt mee?

Als een zanger een toon aanheft, zal een stemvork terug klinken, meetrillen, als hij precies de noot zingt waarop de stemvork is geijkt. Als hij dus een stemvork vasthoudt die op de noot ‘g’ is afgestemd, moet hij de noot ‘g’ zingen om de stemvork met zijn stem te laten meetrillen, anders reageert de stemvork niet. Reageert de stemvork, dan resoneert hij met de stem van de zanger dan wel de stem van de zanger met de stemvork.

Dat betekent: om een resonantie, dus een meeklinken of meetrillen, te laten ontstaan, moet het trillingenbeeld van de zender met dat van de ontvanger overeenstemmen. In de geneeskunde kan een menselijk lichaam slechts meetrillen met een uitgezonden signaal als het voor dit signaal gevoelig is; anders gezegd: Als het signaal dezelfde frequentie heeft als het lichaam.

Alleen als een therapeutische impuls gericht met het menselijke lichaam kan resoneren, kan hij een gerichte genezing teweegbrengen. Dat is het principe van de bioresonantie. Gaat hij echter niet resoneren, dan is genezing eerder toeval.

Bioresonantie in de dagelijkse praktijk

Eén van de onderzoeksmethoden bij huisarts en specialist is het maken van een hartfilmpje, het zogenaamde elektrocardiogram. Op de beide bovenarmen en op het linkerbovenbeen worden elektroden geplaatst. Bovendien worden een zestal elektroden rond de hartstreek aangebracht. Na enkele minuten kan men het resultaat beoordelen. Niemand realiseert zich dat dit bij uitstek een vorm van bioresonantie is. Immers, de ‘elektrische stroom’, die het hart aanzet tot al zijn functies, wordt ook door de lichaamsweefsels voort geleid om door de elektroden te worden opgepikt.

De communicatie tussen mensen verzorgen wij met onze stem. Wij vinden het heel gewoon dat een mens kan praten en dat ook nog kan doen in een groot aantal talen met verschillende klanken. Wij genieten van de zangkunst van solisten en horen in de stem de stemming van de spreker: Wat klinkt hij verdrietig, hij praat zo somber, wat een vrolijke stem heeft zij. De stem wordt in de keel gevormd door het in trilling brengen van twee stembanden waar de lucht van de uitademing langs strijkt. Boven de stembanden bevindt zich de keelholte die als klankkast dient om de trilling in geluid om te zetten. Niemand realiseert zich dat dit een vorm van bioresonantie is.

Wat wordt gezegd, wat wordt gezongen en wat als geluid in onze wereld wordt voortgebracht, ontvangen wij via onze oren. Het geluid dat door de lucht wordt gedragen, raakt ons trommelvlies en brengt dit in trilling. De trillingen worden via het middenoor overgebracht op de resonantie-cellen van het binnenoor. Voor elke frequentie van hoog tot laag, heeft de mens cellen die gevoelig zijn voor die soort trilling en toonhoogte. Niemand realiseert zich dat het horen een vorm van bioresonantie is.

Heel gemakkelijk is het voor onze vingertoppen en andere delen van het lichaam om te voelen en de vorm van voorwerpen en oppervlakten te analyseren. Daarvoor hebben wij in de huid de tastzintuigen die bij nadere analyse blijken te bestaan uit kleine spoeltjes die samendrukbaar zijn en waarin door het samendrukken een kleine fysiologische impuls ontstaat. Al die signalen worden via de zenuwbanen naar onze hersenen gebracht. Wij kunnen waarnemen of een bepaald oppervlak rond, glad, hobbelig, prikkeling, zacht of hard aanvoelt. Niemand realiseert zich dat dit een vorm van bioresonantie is.

En zo kan deze inleiding nog met tientallen voorbeelden worden uitgebreid. Elke wetenschapper en dus ook elke arts zal bevestigen dat bovenstaande voorbeelden gerekend kunnen worden tot de wereld van de bioresonantie, een wereld van kennis die haar wortels vindt in de natuurkunde, mechanica en de kwantummechanica.

MORA-Bioresonantie-Therapie is een betrekkelijk nieuwe vorm van (elektro-)acupunctuur.

Het is door Duitse ontwikkelaars, dr. Morell en ing. Rasche, een kleine 20 jaar terug in Nederland geïntroduceerd tijdens een congres georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Acupunctuur. De techniek maakt gebruik van energiebanen (meridianen), bekend vanuit de klassieke (naald) acupunctuur o.a. afkomstig uit China en Japan.In tegenstelling tot de acupunctuur wordt geen gebruik gemaakt van naalden, maar wordt met behulp  van punt-, voet- of handelektroden de kwaliteit van meridianen (energiebanen) beoordeeld en zo nodig beïnvloed.

De enorme ontwikkelingen binnen de digitale wereld van de computertechnologie hebben hun debuut gemaakt bij de nieuwste versie van de MORA-Therapie apparatuur: De MORA-Super. Via aansluiting met de computer kunnen meetgegevens direct worden opgeslagen bewaard en naderhand vergeleken met voorgaande metingen, waardoor ontwikkelingen binnen de therapie beter kunnen worden gevolgd.
Daarnaast kunnen vanuit de computer gedigitaliseerde preparaten informatie aan de behandelkring van de cliënt via de MORA-Super worden doorgegeven.

Mora apparaat

Voordeel van MORA-Bioresonantie-Therapie

Een voor zowel de therapeut, als voor de cliënt belangrijk voordeel van deze techniek is, dat het energiesysteem van de mens (cliënt) meetbaar is en daarmee in kaart kan worden gebracht. De meettechniek maakt de verdeling van energie in het lichaam zichtbaar. De huidweerstand aan begin en eindpunt van een meridiaan kan veranderen onder invloed van allerlei factoren. Deze verandering van weerstand geeft informatie over het betreffende meridiaansysteem. Door gebruik te maken van een weerstandsmeting kan de activiteit van een meridiaan zichtbaar gemaakt worden.

Een ander belangrijk voordeel is de mogelijkheid om voor en na de behandeling een meting te verrichten waarmee kan worden nagegaan welk effect van de behandeling mag worden verwacht. Deze metingen worden bij de MORA-Super opgeslagen in de computer om indien dat gewenst is een vergelijking te kunnen maken met eerder uitgevoerde metingen, waardoor op eenvoudiger wijze het verloop van de behandeling maar tevens ook de belangrijkste verstoringen in de Energie Huishouding van de cliënt kunnen worden herkend en zichtbaar gemaakt. Een eventuele afdruk van de meetgegevens kan zowel grafisch (in grafiek vorm) als ook in getalswaarden aan de cliënt worden meegegeven. Daarnaast kunnen geadviseerde medicamenten/preparaten op hun effectiviteit worden getest nog voordat deze door de cliënt worden ingenomen.
Met de MORA-III, de voorloper van de MORA-Super, gebeurt dit altijd middels testampullen, echter de nieuwe MORA-Super kan dit ook vanuit een optionele gedigitaliseerde preparaten register.

Als derde voordeel dient het cliëntvriendelijke karakter van de techniek te worden vermeld. MORA-Bioresonantie-Therapie is voor de cliënt op geen enkele manier belastend. Het is niet pijnlijk of gevoelig . Daardoor leent de techniek zich o.a. voor zieke; zwakke en/of oudere cliënten of juist baby’s of kinderen (bijvoorbeeld bij Allergie bestrijding) en in alle omstandigheden waarin andere behandelvormen te pijnlijk/belastend zijn voor de cliënt.

Allergieën/Intoleranties

Met dezelfde meettechniek kunnen tevens reacties van specifieke stoffen op de cliënt worden getest. Dit biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld allergieën/intolerantie te herkennen zonder dat cliënten hiervoor langdurige testen op o.a. de huid moeten ondergaan. Reguliere allergietesten kunnen soms een belasting voor de cliënt betekenen. Immers, een reeks aan stoffen wordt in de huid van de cliënt gebracht. Huidreacties moeten vervolgens aantonen of er inderdaad allergieën of intoleranties bestaan voor het betreffende allergeen.

Bij de MORA-allergiemeting wordt slechts de informatie van het specifieke product gebruikt en er is in het geheel geen sprake van eventuele allergische reacties op het testmateriaal, omdat de materie zelf niet in het lichaam wordt gebracht.

Mora uitleg

Het principe achter de MORA-Bioresonantie-Therapie

MORA-Bioresonantie-Therapie is meer dan een alleen een inventariserende meettechniek. Het bijzondere van MORA-Bioresonantie-Therapie is met name de behandelmethodiek bij allerhande klachten doormiddel van de “cliënt zijn/haar eigen fysiologische informatie”.

Om hier enig begrip van te kunnen krijgen is een kleine uitleg van (natuurkundige) basisprincipes noodzakelijk. leder stofje op aarde is opgebouwd uit kleinere deeltjes (moleculen). Uit de natuurkunde is bekend dat ieder molecule een specifiek voor dat molecule eigen elektrische en magnetische lading heeft. Door deze elektrische en magnetische lading ontstaat een elektromagnetisch veld dat een eigen specifieke (trillings)frequentie (ook wel trillingspatroon genoemd) heeft. Deze frequentie wordt uitgedrukt in Hz. Alle materie die wij op aarde kennen is samengesteld uit moleculen. Omdat de samenstelling van materie verschilt van soort tot soort, verschillen ook de kenmerken van hun verschillende elektromagnetische velden (en dus trillingsfrequenties). Anders gezegd: iedere materie heeft zijn eigen specifieke elektromagnetisch veld met zijn specifieke frequentie, al naar gelang zijn samenstelling. Indien de samenstelling wijzigt verandert ook de bijbehorende frequentie van veranderde het elektromagnetische veld.

De mens is net als bijna alle op aarde aanwezige materie, samengesteld uit verschillende soorten moleculen. Omdat ieder molecule zijn eigen specifiek geladen patroon heeft, hebben we te maken met een veelvoud aan frequenties.

De mens gezien als een totaliteit heeft daarom ook een samengesteld elektromagnetisch veld met een eigen frequentiepatroon. Het totale veld dat bij de mens aanwezig is bepaalt hoe wij functioneren. Hoe gezond of juist hoe ziek wij zijn. De MORA-therapeuten zijn daarom met name geïnteresseerd in de kwaliteit van de totale persoon en dus in zijn/haar totale elektromagnetische beeld.

Ziekte versus gezondheid in relatie tot elektronica binnen het MORA-Bioresonantie-apparaat

In het MORA-bioresonantie-apparaat zit een schakeling die het totale frequentie bereik van het menselijk elektromagnetische veld kan filteren. Deze filter splitst het totale frequentie bereik in “goede” en “onjuiste” signalen.

De "goede" (ook wel harmonische frequenties of trillingen genoemd) behoren bij de gezondheid van de cliënt. De "onjuiste" (ook wel disharmonische frequenties of trillingen genoemd) behoren daarentegen bij het ziekte aspect van de cliënt.

Deze uitsplitsing van signalen maakt het mogelijk om via natuurkundige principes tijdens een behandeling een wijziging aan te brengen in de elektromagnetische patronen die van de cliënt afkomstig zijn. De apparatuur (het MORA-apparaat) spiegelt juist de dysharmonische frequenties en geeft het veranderde signaal vervolgens al dan niet versterkt aan de cliënt terug. De consequentie hiervan is dat de dysharmonische (“onjuiste”) frequenties worden tegengewerkt waarmee het daaraan gekoppelde ziekteproces bij de cliënt makkelijker kan worden beïnvloed. Vanaf dat moment kan het eigen herstelvermogen/ afweermechanisme van de cliënt meer vat op de klacht kunnen krijgen. De goede frequenties worden, al dan niet versterkt, teruggegeven aan de cliënt omdat deze de gezondheidssituatie verstevigen of zelfs bevorderen.

Evenals de eerder beschreven werkwijze bij allergiebestrijding kunnen ook nu weer preparaten met het apparaat worden verbonden om het effect van de behandeling te versterken. In principe is het gebruik van de lichaamseigen en de aanwezige lichaamsvreemde (ziekte begeleidende) frequenties toereikend om de cliënt middels de MORA-Bioresonantie-Therapie te behandelen. Het inzetten van preparaten heeft hierbij een ondersteunende functie.

Mora 2

De behandeling

In het algemeen zullen nieuwe cliënten eerst een gesprek voeren met de MORA-therapeut waaruit allerhande gegevens worden gehaald die van invloed kunnen zijn op het behandelen van de klacht van de cliënt. Aansluitend worden begin- en eindpunten van meridianen gemeten ter beoordeling van de kwaliteit van de meridianen zelf en hun onderlinge samenhang binnen het klachtenbeeld. Afhankelijk van het type klacht en de bevindingen van het vraaggesprek en de meting is een uitvoeriger meten met of zonder preparaten mogelijk om tot instelling van de behandeling te komen.

Indien mogelijk wordt direct een behandeling met de MORA-Bioresonantie-Therapie-apparatuur gegeven, waarbij gebruik wordt gemaakt van hand- en/of voetelektroden en zo nodig puntelektroden om meridianen en verstoorde acupunctuurpunten te herstellen. Doorgaans wordt regelmatig gemeten om de ontwikkelingen c.q. vooruitgang in het klachtenbeeld te volgen. Tevens dienen deze tussentijdse metingen om het gevoerde behandelbeleid te controleren op effectiviteit of, zo nodig, aan te passen aan de nieuw ontwikkelde situatie.

De behandelingen zijn volslagen pijnloos. Dit komt omdat de MORA-Bioresonantie-Therapie geen stroom maakt maar slechts de in het lichaam aanwezige fysiologisch “stromen” bewerkt. Tijdens ons dagelijks functioneren voelen we deze stroompjes ook niet omdat ze zo zwak van intensiteit zijn. De versterkingen die middels de MORA-Bioresonantie-Therapie worden uitgevoerd blijven onder de waarnemingsgrens voor de meeste mensen. Daarom worden door de meeste cliënten tijdens de behandelingen geen sensaties gevoeld.

Mora met scherm
Contact

Heeft u nog vragen? …. Neem gerust contact op

Contact